BIEG FARMERA Przechlewo 2018

I. ORGANIZATORZY
1. Zakładowy Klub Sportowy Contra Przechlewo
2. GOODVALLEY AGRO S.A.

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako dyscypliny sportu i formy ruchu i rekreacji.
2. Promocja wsi oraz zrównoważonego rolnictwa, a także firmy Goodvalley.
3. Promocja gminy Przechlewo.
4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz gości.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 15.09.2018 (sobota).
2. Start i meta znajdować się będą na stadionie piłkarskim OSiR przy ulicy Szkolnej w Przechlewie.
3. Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Szkoły Podstawowej w Przechlewie.
4. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani do udziału w imprezie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie imprezy w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.

V. DYSTANS I TRASA
1. Bieg rozegra się na dwóch dystansach. Dystans krótki (około 7 km) i dystans długi (około 13 km).
2. Na trasie na wysokości około 5 km będzie się znajdował oznakowany punkt decyzji, w którym każdy zawodnik samodzielnie decyduje czy pokonuje trasę dystansu krótkiego czy trasę dystansu długiego.
3. Po przekroczeniu punktu decyzji zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu. Zmiana dystansu po przekroczeniu punktu decyzji będzie karana dyskwalifikacją.
4. Trasa będzie oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz informacją o kilometrażu trasy. Informacja o kilometrażu trasy będzie podawana do 1 km.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina 30 minut na dystansie krótkim, 2 godziny 45 minut na dystansie długim.
6. Na trasie biegu zostaną ustawione przeszkody, które zawodnicy muszą pokonać. Ominięcie jednej przeszkody będzie skutkowało doliczeniem 10 minut do czasu biegu. Jeżeli zawodnik ominie dwie przeszkody zostanie zdyskwalifikowany.

VI. ZAWODNICY NORDIC WALKING
1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy uprawiający nordic walking.
2. Zawodnicy tej dyscypliny startują tylko na dystansie krótkim (około 7 km).
3. Startujących w nordic walking obejmuje opłata wpisowa w wysokości 45 złotych i przysługuje im pełen pakiet startowy oraz prawo do strefy gastronomicznej.
4. Zapisu na nordic walking można dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów.
5. W biegu nie obowiązuje osobna klasyfikacja dla nordic walking, a zawodnicy startujący w tej dyscyplinie są objęci klasyfikacją generalną biegu.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Szkoły Podstawowej w Przechlewie.
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone na stronie imprezy w dziale Program imprezy.
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę startową z oświadczeniem o starcie z własnej woli, dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt odświeżania na około 4,5 km. W punkcie dostępna będzie woda mineralna niegazowana podawana w kubkach plastikowych.
2. W sytuacji jeżeli w dniu imprezy temperatura powietrza będzie wyższa niż 18 stopni Celsjusza na trasie imprezy dla dystansu długiego zostanie ustawiony drugi punkt odświeżania na około 8 km trasy. W punkcie dostępna będzie woda mineralna niegazowana podawana w kubkach plastikowych.
3. Na mecie będzie się znajdował punkt odświeżania w którym będzie dostępna woda mineralna niegazowana w kubkach oraz napój izotoniczny.
4. Na mecie dostępna będzie dla zawodników strefa finiszera z cateringiem firmy Goodvalley.

IX. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

X. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
2. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje czas netto, czyli czas zawodnika od przekroczenia przez zawodnika linii startu do przekroczenia linii mety, a nie czas od wystrzału startera.

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe z podziałem na dystanse:
KG, MG (klasyfikacja generalna)
K0, M0 (16-17 lat) (obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna)
K1, M1 (18-29 lat)
K2, M2 (30-39 lat)
K3, M3 (40-49 lat)
K4, M4 (50-59 lat)
K5, M5 (60 lat i więcej)

XII. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i partnerów imprezy.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej oraz uiściła terminowo opłatę startową.
2. W Biegu Farmera mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać na stronie imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie będą miały ukończonych 18 lat muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać na stronie imprezy.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu Farmera będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej http://zapisy.domtel-sport.pl/bieg-farmera-v2298.pl.html
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest możliwe bez uprzedniego zakładania konta użytkownika na platformie zapisów.
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online Dotpay.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 350 osób, z możliwością zwiększenia limitu przez Organizatora.
10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników i niezwiększeniu limitu przez Organizatora, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
12. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 1.09.2018 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
14. Zawodnik może przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Aby odsprzedać pakiet wystarczy wysłać do organizatorów wiadomość z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 1.09.2018.
15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu częściowego sfinansowania imprezy.

XV. WPISOWE
1. W Biegu Farmera obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podana jest na stronie imprezy w dziale Rejestracja, Zapisz się na bieg.
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system Dotpay.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 14 dni przed startem imprezy. Informację taką należy mailem do organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet.
5. W przypadku zgłoszeń po 1 września 2018 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę DomTel-Sport, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.
9. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie opłata startowa nie będzie zwracana.

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu startu w oznakowanym miejscu.
2. Depozyt czynny będzie w dniu imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostępne są w punkcie depozytu.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów oraz na stronie systemu zapisów http://domtel-sport.pl

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „BIEG FARMERA – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 9:50.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika.
9. Zgubienie chipa do pomiaru czasu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

10. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy Organizator wyznacza miejsce parkowania pojazdów oraz odpowiednio zabezpiecza otoczenie organizowanej imprezy.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

Pobierz regulamin Biegu Farmera